در چهارصد و پانزدهمین جلسه پذیرش در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شرکت فناوری امن مروارید پیام‌پرداز در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با ایده محوری «ابرصندوق» پذیرش شد

 

منبع: ایسنا